Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.


Artikel 1 –
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door de

sVa/Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2.CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.

3.Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.

4.Zending: een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor één ontvanger.

5.Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.

6.Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.

7.Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig koerier deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een koerier de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

1.Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC (opvraagbaar bij Just Cargo) van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

2.Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR (opvraagbaar bij Just Cargo), alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 – Verplichtingen van de koerier

1.De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.

2.Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.

3.De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.

4.De artikelen 9 lid 3 en 13 lid 3 AVC inzake vertraging zijn niet van toepassing.

Artikel 4

Verplichting van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane -en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de zending moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de zending te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

1.Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 500 per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco

2.Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:

a.voor de schade aan de zending zelve maximaal € 500 per zending;

b.voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd.  Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

3.Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht.

Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 500 per zending.

4.De last zijn schade te bewijzen rust op de afzender en/of geadresseerde.

5.Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:

a.lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig

b.de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient

c.voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

6.Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 van deze voorwaarden niet van toepassing.

Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in Artikel 8: 1095 Burgerlijk Wetboek.

Op grond van artikel 8: 1102 Burgerlijk Wetboek is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.

Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.  Op de koeriersvrachtbrief is naast de verwijzingsclausule naar deze voorwaarden, de tekst van artikel 5 letterlijk overgenomen.

Artikel 6 – Arbitrage

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek,gevestigd te ’s-Gravenhage.

Toelichting 

Op initiatief van de in sVa / Stichting Vervoeradres samenwerkende ondernemersorganisaties EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer, Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland is een scheidsgerecht in het leven geroepen onder de naam Stichting Arbitrage voor Logistiek, Postbus 82118, 2508 EC ’s-Gravenhage, telefoon: 070 – 30 66 767, fax: 070 – 351 20 25, e-mail: sal@tmsbv.nl, internet: www.arbitragelogistiek.nl

Indien men voor het beslechten van geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten van toepassing zijn, gebruik wenst te maken van dit scheidsgerecht kan men de volgende arbitrage-clausule opnemen in dergelijke overeenkomsten:

“Alle uit of in verband met de vervoerovereenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek, gevestigd te ‘s-Gravenhage. Voor zover de CMR op de onderhavige vervoerovereenkomst van toepassing is zullen arbiters dienovereenkomstig de CMR toepassen.”

Betalings- en incassovoorwaarden

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum door middel van automatische incasso. Tenzij strikt anders overeengekomen.
 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Just Cargo op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Just Cargo is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Just Cargo is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 5. De rechter te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en Just Cargo kennis te nemen. Just Cargo blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.
 6. Wij gebruiken de betalingsvoorwaarden van e-Legal incasso advocaten

Veelgestelde vragen

 • Wat is Just Cargo?

  Just Cargo is een smartphone app die snel chauffeurs in contact brengt met bedrijven die direct of dezelfde dag een zending willen laten bezorgen. Opgericht in 2015, werkt Just Cargo momenteel met 30 enthousiaste chauffeurs in Nederland.

 • Is Just Cargo in mijn woonplaats/regio te vinden?

  Just Cargo is in heel Nederland actief of zal actief worden. Verdere expansie buiten Nederland is het doel. Als Just Cargo nog niet bij jou in de regio actief is, meld je aan en we gaan voor jou aan de slag. Voor de fietsers starten wij in mei 2017 een pilot in Amsterdam.

 • Mag ik in mijn eigen auto rijden?

  Dat is juist de kerngedachte van Just Cargo. Een netwerk bouwen van enthousiaste rijders met eigen vervoersmiddel. Wat is er mooier om je eigen fiets of auto te gebruiken om ritten te verzorgen en daarmee extra inkomen te genereren.

 • Mag ik rijden wanneer ik dat wil?

  Just Cargo geeft jou de vrijheid over je eigen planning. Als je beschikbaar bent om ritten uit te voeren meld je je via de app actief en begin je aanvragen te accepteren. Als je wat anders te doen hebt, ga je offline totdat je weer kunt rijden.

 • Heb ik een smartphone nodig?

  Dat is een vereiste, de app is zowel voor Android als voor iPhone beschikbaar. Ga naar de Google Play store of Apple app store en zoek naar Just Cargo. Of gebruik de link die je onderaan de site kunt vinden en klik op het logo!

 • Wie komt in aanmerking?

  Iedereen die meer dan 2 jaar rijervaring heeft, een geldig rijbewijs en in het bezit is van een APK gekeurde auto met WA verzekering en ca. 5 ritjes in de week kan rijden. Voor de fietsers geldt een deugdelijke fiets en een goede conditie!

 • Waar is Just Cargo actief?

  Just Cargo is op termijn landelijk actief. Je kan dus zendingen ophalen op iedere locatie waar je je bevindt.

 • Wat kan ik verdienen aan een rit?

  We houden een commissie in van ca. 20% van de ritprijs, die commissie wordt gebruikt om te zorgen voor meer ritten, betere hulpmiddelen en onderhoud van de app. De rest van de ritprijs voor jou. Indicatie voor de kilometerprijs is ca. € 0,32 - 0,39 afhankelijk van de door de klant gekozen spoed. Voor rijders die staan ingeschreven bij de K.v.K. is de vergoeding excl. btw en overige rijders ontvangen deze vergoeding bruto.

 • Welke documenten dien ik op te sturen?

  Als je definitief voor Just Cargo aan de slag gaat ontvang je een overeenkomst. Deze dien je samen met een kopie van je rijbewijs en ID kaart of paspoort te mailen of per post op te sturen. Daarnaast vragen wij je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. De aanvraag VOG gaat volledig online en je krijgt van Just Cargo een mail om deze aanvraag te doen. De VOG ontvang je binnen ca. één week per post en deze mail of stuur je door naar Just Cargo.

 • Hoe zit het met de verzekering?

  Alle ritten die besteld worden via de Just Cargo app, vallen onder de commerciële auto verzekering, dit geldt ook voor alle Just Cargo ritten. Naast de reguliere autoverzekering van de bestuurder zijn alle Just Cargo ritten voor wat betreft de zending additioneel verzekerd.

 • Wanneer ontvang ik geld?

  Je krijgt betaald per rit die je uitvoert. Eens per 2 weken worden alle ritten via bankoverschrijving uitbetaald. Bovendien krijgen chauffeurs een afschrift waarop hun verdiensten staan per rit van deze weken. Afhankelijk van hoeveel je rijdt, krijg je betaald. Hoe meer ritjes, hoe meer je verdient.

 • Ben ik verplicht de gehele week beschikbaar te zijn?

  Je bent vrij om te rijden wanneer je wil. Jij bent de baas. Meld je af via de Just Cargo app en neem vrij wanneer je dat wil. We vragen alleen dat je gemiddeld 5 ritjes per week of meer rijdt.

 • Overige vragen?

  Stuur jouw vraag via onze contactpagina naar ons toe en we nemen contact op!